Algemene voorwaarden

HET BEGRIP «MEUBELEN»: Art. 1 Onder meubelen verstaat men alle producten die tot het normaal assortiment van de meubelhandelaar behoren.

OMVANG VAN DE VERPLICHTINGEN: Art. 2 De verkoper is gebonden door garantiebewijzen, prospectussen en publicitaire mededelingen en andere documenten die door hem worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst, en dit voor zover zij de rechten van de koper, die uit de wet en uit deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken. De verkoper zal echter niet aansprakelijk gesteld worden voor kleine wijzigingen en/of afwijkingen inzake constructie, afmetingen, kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de rubriek «opmerkingen» op de voorkant van de bestelbon zou blijken dat de constructie, de afmetingen en/of de kleur voor de koper een wezenlijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

VERKOOP BUITEN DE ONDERNEMING:

BEDENKTIJD: Art. 3 Wanneer goederen worden aangekocht buiten de onderneming heeft u als consument 14 dagen bedenktijd. Met verkopen buiten de onderneming (zoals vermeld op de voorkant van dit contract) wordt o.a. bedoeld: verkoop tijdens beurzen of exposities, tijdens een door de verkoper georganiseerde uitstap, alsook via de post, per telefoon of andere vormen van verkoop op af- stand.

Deze bedenktijd geldt niet wanneer de koper het bezoek van de verkoper voorafgaandelijk en uitdrukkelijk gevraagd heeft, met de bedoeling te onderhandelen over de aankoop. Er is geen bedenktijd indien de verkoop plaats heeft in de winkel van de verkoper.

PRIJS: Art. 4 De hoger vermelde prijs is vast en alles inbegrepen, behalve indien deze overeenkomst uitdrukkelijk bijkomende kosten vermeldt. Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of -plaats en/of -omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, krijgt de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen. Indien vóór de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

LEVERINGSDATUM OF -TERMIJN: Art. 5 De leveringstermijn wordt ten indicatieve titel gegeven. De eventuele laattijdigheid van de levering kan geen aanleiding geven tot een vordering in schadevergoeding noch een verbreking van de overeenkomst. De leveringsdatum is van strikte toepassing. Indien geen precieze leveringsdatum of -termijn werd overeengekomen, dan bedraagt de uiterste leveringstermijn drie maanden vanaf de ondertekening van deze overeenkomst. Levert de verkoper de meubelen niet ten laatste op de leveringsdatum, of weigert de koper de meubelen ten laatste op deze datum in ontvangst te nemen, dan kan de benadeelde partij per aangetekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst eisen binnen een termijn van 3 weken. Indien de tegenpartij in gebreke blijft dan heeft de benadeelde partij

het recht om de afgesloten overeenkomst onmiddellijk te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit geval heeft ze het recht op de teruggave van alle reeds betaalde bedragen of reeds geleverde meubelen; daarenboven heeft ze het recht op een vergoeding voor de geleden en bewezen schade. Wordt de overeenkomst ontbonden door de verkoper, dan heeft deze vanaf dit ogenblik het recht om de meubelen aan derden voort te verkopen. Indien de uiterste leveringsdatum en/of -termijn op éénzijdig verzoek van de koper wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan één maand, dan kan de verkoper een bijkomend voorschot eisen om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Indien deze termijn langer dan 1 jaar is moet het volledige saldo betaald worden. Eventuele bewaringskosten zullen na het verstrijken van de uiterste leveringsdatum en/of -termijn, worden doorgerekend bij de definitieve afrekening naar rato van 1% per maand op het volledige facturatiebedrag.

Art. 6 Artikel 5 is evenwel niet van toepassing ingeval de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens normaal niet voorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, en hij, binnen de 14 dagen nadat hij kennis had van het bestaan van deze omstandigheden, en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, de koper hiervan verwittigt. In dit geval heeft de koper de keuze tussen de gedeeltelijke en/of de tijdelijke levering van (een) vervangingsmeubel(en).

Art. 7 Indien de tijdelijke terbeschikkingstelling van het (de) vervangingsmeubel(en) de 3 maanden overschrijdt, of ingeval van definitieve onmogelijkheid tot levering ten gevolge van overmacht, is de koop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden, behalve indien schriftelijk anders wordt overeengekomen.

PLAATS VAN LEVERING: Art. 8 De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen adres van levering overeengekomen, dan geschiedt zij op het adres van de koper. Indien door de klant verkeerde inlichtingen werden verschaft ten behoeve van de levering of onvoldoende parkeerruimte voorzien werd, waardoor de levering niet kan uitgevoerd worden zal een bijkomende kost in rekening gebracht worden van 75 euro voor administratie en handelingskosten, vermeerderd met de extra transport- en liftkosten voor een volgende levering.

KWALITEIT EN GEBREKEN:

A. GARANTIE EN GEBREKEN: Art. 9 De Verkoper verklaart dat de meubelen stroken met hetgeen in deze overeenkomst bepaald is, met de redelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen en vrij van alle zichtbare gebreken.

Gaverzicht levert haar goederen en diensten conform de geldende Europese garantienormen. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. In geval van gebrek wordt volgende garantie gegeven: Gedurende de eerste 2 jaar na de levering heeft de koper het recht het meubel door de verkoper te laten herstellen of te laten vervangen(cf. B).

Deze garantie door de verkoper vervalt indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling van/of onvoldoende zorg voor de geleverde meubelen, alsmede wanneer de meubelen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming. De koper heeft geen verhaal bij gebreken die hij kende of redelijkerwijze had moeten kennen bij het sluiten van de overeenkomst.

Worden niet als gebrek beschouwd, verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het «werken» van hout.

Bij de levering van de goederen en diensten, dient de klant de conformiteit van de geleverde goederen en diensten na te gaan. De klant is ertoe gehouden Gaverzicht onmiddellijk in kennis te stellen indien hij een zichtbaar gebrek waarneemt aan de geleverde goederen en diensten. Gebreken welke bij het sluiten van de overeenkomst bestonden worden geacht niet te bestaan als de koper het gebrek kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. In ieder geval dient elk ander gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Als een verborgen gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na aflevering, wordt vermoed dat het gebrek bestond bij de aflevering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de meubelen of met de aard van het gebrek. Als het gebrek zich manifesteert vanaf de 7de maand tot en met het 2de jaar na aflevering, dient de koper te bewijzen dat het gebrek bestond bij de aflevering. Na de termijn van 2 jaar zijn de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

B. VERHAALMIDDELEN: Art. 10

De klant kan een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst conform deze algemene voorwaarden bekomen indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging. De koper aanvaardt dat bij vervanging gelijkaardige goederen kunnen worden geleverd indien door omstandigheden buiten de wil van de verkoper de leverancier van de verkoper niet kan instaan voor de vervanging (bijvoorbeeld bij stopzetting activiteit leverancier) of bijvoorbeeld wanneer de reeks van deze goederen ten einde is bij de leverancier.

Niettemin heeft de klant niet het recht om de ontbinding van de Overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. In geval van ontbinding moet de koper de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. De verkoper kan die herstelling of vervanging weigeren wanneer die buiten verhouding is, gelet op: A. de waarde van de meubelen, B. de ernst van het gebrek, C. de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening mogelijk is zonder ernstige overlast voor de koper.

EIGENDOMSOVERDRACHT: Art. 11 De eigendom van de aangekochte goederen gaat over van verkoper naar de klant bij betaling van de totaalprijs. De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen gaan over van de verkoper naar de klant ofwel bij meename door de klant uit het warenhuis van de Verkoper of op het moment van de fysieke levering later.

BETALING: Art. 12 De betaling van de meubelen geschiedt 8 dagen voor de levering via een overschrijving op de rekening van de Verkoper, behoudens een uitdrukkelijk afwijkende vermelding op de bestelbon. Bij niet-betaling volgt een eerste kosteloze herinnering, op de vervaldag van deze herinnering zal enerzijds een intrest verschuldigd zijn tegen de referentie- interestvoet zoals bedoeld in wet van 2 augustus 2002 op de openstaande schuld en anderzijds wordt de verschuldigde hoofdsom, inclusief BTW ten titel van forfaitaire schadevergoeding verhoogd met 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; met 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde bedrag tussen 150,01 en 500 euro is; met 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. Bovenstaande bedragen zijn gekoppeld aan de indexering voorzien in de Wet van 04/05/2023, houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht. De aanmaningskosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 15 euro verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portkosten.

FINANCIERING: Art. 13 Indien de aankoopovereenkomst met de klant afgesloten werd onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van financiering zal de klant binnen de 7 dagen na ondertekening van de financieringsovereenkomst de verkoper hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengen.

In geval van weigering van financiering dient het geschreven bewijs van deze weigering binnen de maand na de ondertekening van de bestelbon aan de verkoper overgemaakt worden. Het voorschot zal dan onmiddellijk terugbetaald worden aan de koper. Bij gebrek aan bewijs binnen de hierboven vermelde periode, zal de verkoper recht hebben op een schadevergoeding.

SCHADEVERGOEDINGEN: Art. 14 Indien de koper deze overeenkomst verbreekt of de goederen niet in ontvangst neemt, is hij verplicht de schade te vergoeden. In dat geval zal een minimum annulatiekost gerekend worden ten belope van 30% van het totale bedrag inclusief BTW en deze kan oplopen tot 100% voor specifiek aangekochte meubelen, welke normaliter niet langer als eenheid kunnen verkocht worden.

PRIVACYBELEID: Art. 15 Gaverzicht en de koper leven alle wettelijke verplichtingen na, dus ook de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 – hierna GDPR) wanneer ze persoonsgegevens verwerken. Gaverzicht en de koper erkennen en aanvaarden dat het privacybeleid dat beschikbaar is op de website van Gaverzicht van toepassing is.

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK: Art. 16

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomsten van Gaverzicht en aanvullend op deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, bij interpretatie van de aanwezige vertalingen heeft de Nederlandstalige versie steeds voorrang.

Indien één van bovenstaande clausules nietig of niet afdwingbaar zouden zijn wordt deze vervangen door een clausule die het doel van de clausule zoveel als mogelijk zal benaderen.

Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen Gaverzicht en de klant zal worden beslecht door de bevoegde Rechtbank van de plaats van de maatschappelijke zetel van Gaverzicht.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en promoties? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

© BE-Okay 2024 – Webdesign Media-Architect
Privacy | Cookiebeleid